လက်မှတ်

ငါတို့
h1
h2
h3
s1
s2
s3
s4
q1
q2
q3
q4
q5